Magdalena Gelabert Horrach

MAGDALENA GELABERT HORRACH


 

Se presenta a:

Comisión de Garantías Autonómica

Biografía

Diplomada en Educació Social i Màster en Conflictologia i Mediació. Sempre he pensat que la pobresa i les desigualtats no són fenòmens naturals sinó que són les dues cares de la violència econòmica i que hem de treballar per erradicar-la.

Diplomada en Educación Social y Máster en Conflictología y Mediación. Siempre he pensado que la pobreza y las desigualdades no son fenómenos naturales sino que son las dos caras de la violencia económica y que tenemos que trabajar para erradicarla.


Motivación

Crec que no és fàcil prevenir i afrontar la desafecció cap a la política i que cal que ens hi impliquem malgrat que siguin freqüents les ensopegades
Aprofundir en les complexes realitats de l’ètica i la governança ens fa a tots imprescindibles.

Creo que no es fácil prevenir o afrontar la desafección hacia la política por lo que es preciso que nos impliquemos a pesar de múltiples tropiezos
Profundizar en las complejas realidades de la ética y la gobernanza nos hace a todos imprescindibles.